Inscripció a la bolsa d'ocupació

Si viviu a Godella (hi esteu empadronats) i desitgeu formar part de la borsa d’ocupació, heu d’emplenar la següent sol·licitud d’inscripció a la Borsa d’Ocupació Municipal  (SIBOM) i dur la documentació en l’horari d’atenció

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

                - FITXA D'INSCRIPCIÓ

                - FOTOCÒPIA DNI

                - FOTOCÒPIA  DEL DARDE (INSCRIPCIÓ AL SERVEF)

                - FOTO (original o copia)

                - CURRÍCULUM VÍTAE

                - CERTIFICAT DE DISCAPACITAT (SI PROCEDEIX)

Si, per contra, no hi esteu empadronats, heu d’emplenar la sol·licitud d’inscripció i adjuntar el vostre currículum per registre d’entrada de l’Ajuntament de Godella.