Garantía Juvenil.

Què és la Garantia Juvenil?

Garantia Juvenil
La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels joves al mercat de treball. A Espanya s'emmarca en l'estratègia de *Emprendimiento Jove aprovada al febrer de 2013 pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. La Recomanació sobre la Garantia Juvenil estableix que els joves puguen rebre una oferta d'ocupació, d'educació o formació després d'haver finalitzat els seus estudis o quedar aturats.

Qui poden ser beneficiaris?
Els joves que complisquen els següents requisits:

         ● Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats parteix de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.
Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
         ● Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys, en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. A més, els majors de 25 anys i menors de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa de desocupació d'aquest col·lectiu siga igual o superior al 20 per cent, segons l'Enquesta de Població Activa corresponent a l'últim trimestre de l'any.
         ● No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
         ● No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
         ● No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
         ● Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d'ocupació.

*Asímismo, la inscripció o renovació com a demandant d'ocupació en un Servei Públic d'Ocupació implica la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, si es compleixen els requisits indicats.