Pressupost any 2017
Liquidació Pressupost 2017 Ajuntament de Godella

En el document 'Liquidació - Graelles' teniu les següents graelles:

ESTAT EXECUCIÓ DESPESES EXERCICIS TANCATS
ESTAT EXECUCIÓ DESPESES EXERCICI CORRENTE
ESTAT EXECUCIÓ INGRESOS EXERCICIS TANCATS
ESTAT EXECUCIÓ INGRESOS EXERCICI CORRENT
F.1.1.- LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DESPESES
F.1.2.- LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DESPESES PER VINCULACIÓ
F.2.- LIQUIDACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS
F.3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI CORREGIT
G.21.1.- DEUTORS NO PRESSUPSOTARIS
G.21.2.- CREDITORS NO PRESSUPSOTARIS
G.21.3.B.- PAGAMENTS PENDENTS D’APLICAR
G.24.1.1.A.3.- RECAPTACIÓ NETA
G.24.1.1.B.- ROMANENTS DE CRÈDIT
G.24.1.1.C.- CREDITORS PENDENTS D’APLICAR A PRESSUPOST
G.24.1.2.B.- DEVOLUCIONS D’INGRESSOS
G.24.1.2.C.- COMPROMISSOS D’INGRESSOS
G.24.2.1.- OBLIGACIONS D’EXERCICIS TANCATS
G.24.2.2.A.- DRETS PENDENTS D’EXERCICIS TANCATS
G.24.2.2.C.- DRETS CANCEL·LATS D’EXERCICIS TANCATS
G.24.2.3.- VARIACIÓ D’EXERCICIS TANCATS
G.24.3.1.- COMPROMISSOS DE DESPESES FUTURES
G.24.3.2.- COMPROMISSOS D’INGRESSOS FUTURS
G.24.6.- ROMANENT DE TRESORERIA