Agència de Promoció del Valencià de Godella

L’Agència de Promoció del Valencià de Godella, AVIVA (abans Oficina Municipal d’Ús i Promoció del Valencià) és el departament de l'Ajuntament de Godella competent en la promoció de l’ús del valencià en tots els àmbits. Rep aquest nom des que, el 23 de novembre de 2009, se subscriu el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Ajuntament de Godella per a la coordinació de les actuacions en matèria de normalització del valencià i, en conseqüència, forma part de la Xarxa d’Oficines AVIVA. 

Les activitats i els serveis que ofereix són, entre d’altres, els següents:

 

Informar-vos sobre:

        ● Les possibilitats de realització de cursos de valencià que les diverses institucions públiques ofereixen.

        ● La bibliografia i els materials de consulta més adequats per a l'aprenentatge i l'ús del valencià.

        ● Lels premis, els concursos i les beques per a la promoció del valencià: literaris, d'investigació, de foment de la llengua...

        ● Els drets lingüístics.

 

Ajudar-vos a tramitar:

         ●  La matrícula de les convocatòries de les proves de llengua de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.

         ● Les ajudes a la retolació en valencià que convoca l'Ajuntament de Godella.

         ● Les ajudes i subvencions per al foment de l'ús del valencià que procedeixen de la Generalitat: en els comerços, associacions i etc.

 

Assessorar-vos en:

         ● Els vostres dubtes lingüístics i terminològics.

         ● La revisió i/o la correcció dels textos a tota la ciutadania, en general, i, especialment, de l’àmbit professional i comercial.

 

Promoure:

         ● L’ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions municipals.

         ● La programació i realització de campanyes municipals de sensibilització i promoció de l'ús del valencià.

 

Facilitar-vos:

         ● Materials de correcció, traducció i aprenentatge de la llengua.

         ● Materials de terminologia específica.

         ● L’atenció a qualsevol proposta i suggeriment referit a la promoció de l’ús del valencià.