POBRESA ENERGÈTICA
Del 2 al 13 d'octubre, obert el termini per sol·licitar les ajudes de pobresa energètica
Consulta les bases per demanar aquestes ajudes i descarrega't la instància.
27/09/2017

Des del dilluns 2 d'octubre i fins el divendres 13 d'aquest mateix mes -tots dos dies inclosos- estarà obert el termini per sol·licitar les ajudes de pobresa energètica, atorgades per la regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Godella.

 

Aquestes ajudes estan destinades a aquelles unitats familiars de convivència que no disposen d'ingressos suficients per a garantir el pagament dels subministraments (aigua, llum, gas, etc.). La partida pressupostària està dotada amb 12.000€, i l'import màxim a que podrà optar cada família beneficiària serà de 300€.

 

Per sol·licitar aquestes ajudes s'hauran de complir els següents requisits:

  1. Ser major de 18 anys, o menors d'edat legalment emancipats.
  2. Estar empadronat/a i residir de forma habitual en el municipi de Godella amb una antiguitat, d'almenys, un any en relació a la data en què es formule la sol·licitud de l'ajuda. Només en el supòsit de situacions de risc o casos de violència de gènere, degudament acreditades i valorades per les treballadores socials municipals es podrà obviar este requisit.
  3. Tindre carència o insuficiència de recursos econòmics. Disposar la unitat familiar de convivència d'una renda per capida inferior a 1,5 vegades l'IPREM segons el que establix el Reial Decret Llei 3/2004 de 25 de juny. Com a ingressos de la renda de la unitat familiar de convivència familiar es consideren tots els ingressos bruts provinents de sous, renda de propietats, interessos bancaris i pensions o ajudes atorgades per institucions públiques o privades a qualsevol membre de la unitat familiar de convivència.
  4. No tindre dret a prestacions d'altres organismes públics y/o privats la quantia del qual siga igual o superior a l'establida en concepte de renda de la unitat familiar de convivència que s'estableix en les presents bases.
  5. Que qualsevol dels membres de la unitat familiar de convivència destinataris no haja causat baixa voluntària no justificada en el seu treball, ja siga per compte propi o aliena, dins dels tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d'ajuda econòmica.
  6. Que tots els membres de la unitat familiar de convivència en edat laboral es troben en situació de desocupació per causes a ells no imputables, o si es troben en situació d'actiu els ingressos no superen el màxim establit en les presents bases com a ingressos de la unitat familiar de convivència.