Funcionament

L'Ajuntament de Godella està en procés d'aprovació d'una relació de llocs de treball que permeta definir una estructura administrativa de funcionament dividida per àrees, però el funcionament polític i habitual sí que està organitzat per àrees.

 

Tenim, en primer lloc, l'Alcaldia, en la que recauen bona part de les competències que legalment tenen atribuides les entitats locals. No obstant això, a Godella, fruit del pacte de govern, l'Alcaldia ha delegat totes les competències que la llei permet en l'òrgan col·legiat de govern de l'Ajuntament: la Junta de Govern Local (JGL).

 

  1. Àrea d'Alcaldia, Seguretat, Participació i Mancomunitat.
  2. Àrea d'Administració: Secretaria, Contractació, Personal, Hisenda, Modernitzaciói Transparència i Promoció del Valencià
  3. Àrea de Serveis Socials i Promoció Econòmica: Serveis Socials, Promoció Econòmica i Igualtat.
  4. Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient: Urbanisme, Obres, Agricultura, Medi Ambient i Salut.
  5. Àrea de Promoció d'Activitats: Esports, Festes, Joventut, Biblioteca, Educació, Cultura, Comunicació i Agermanament.

 

Cada àrea realitza unes reunions quinzenals de coordinació entre el personal polític (regidories delegades) i el personal tècnic responsable de cada departament. En aquestes reunions es coordinen i impulsen tots els temes del funcionament diari de l'Ajuntament.

 

Cada regidoria te unes competències delegades l'exercici de les quals pot donar lloc a Resolucions o Decrets d'Alcaldia (per delegació). D'aquests Decrets/Resolucions es dona compte al ple.

 

Hi ha altres temes que són competència de la Junta de Govern Local, be en exercici d'una competència que li atorga una norma, be per delegació de l'Alcaldia o del Ple. L'exercici d'aquestes competències dona lloc als 'Acords de Junta de Govern Local', que es prenen per majoria en les reunions que, de forma ordinària, es fan quinzenalment. En Godella, com s'ha dit abans, totes les competències que pot delegar Alcaldia en JGL estan delegades.

 

Com a òrgan suprem de l'Ajuntament tenim al Ple, al qual li corresponen les funcions que li atorga la normativa. El Ple està composat per tots els/les regidors/es triats en les eleccions municipals. Els acords del Ple es prenen per majoria simple de vots tret que la normativa establisca una majoria diferent més qualificada per a la seua aprovació (majoria absoluta, majoria de dos terceres parts).

 

És important resaltar també el caràcter essencial dels tres llocs d'habilitació estatal que resulten fonamentals en l'Ajuntament, com són els corresponents a la Secretaria General, que vetla per la legalitat i dona fe pública dels actes i acords, el de Intervenció, que vetla per la correcció jurídica, econòmica i comptable en el funcionament de l'Ajuntament i el de la Tresoreria, que vetla per la correcta execució d'ingresssos i pagaments.

 

El funcionament, no obstant, depen fonamentalment de cadascuna de les persones empleades públiques de l'Ajuntament, que dia a dia vetlen pel correcte funcionament dels serveis que gestionen.

 

A continuació teniu l'enllaç a l'organigrama polític i administratiu de l'Ajuntament.