Actes de la JGL / Actas de la JGL

En aquest apartat es publiquen les actes de les sessions ordinàries i estrordinàries de la Junta de Govern Local, una vegada han estat aprovades.

En este apartado se publican las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno Local, una vez han sido aprobadas.