GESTIÓ DE L'AIGUA
Gestió directa o indirecta? El model de l’aigua potable de Godella, a debat
L’Ajuntament busca una solució per resoldre el contracte expirat amb aigües de València
8/11/2018

Gestió aigua

Per tal d’entendre l’actual situació en què es troba el servei de subministrament de l’aigua a Godella ens hem de remuntar a l’any 1913, quan es va aprovar en ple signar un contracte amb Aigües de València d’una duració inicial de 99 anys.

 

Existeix un segon contracte amb aquesta entitat per al servei de clavegueram, signat l’any 2008 per a 25 anys i que encara roman vigent.

 

A l’agost de 2012 expira el contracte d’abastiment. A partir d’ahí, l’empresa continua prestant el servei de forma transitòria, a petició de l’Ajuntament de Godella que ara tracta de buscar una solució definitiva per regularitzar esta situació.

 

No obstant, per a l’actual grup de govern no resulta senzill resoldre un contracte del que quasi no existeix documentació al respecte, més enllà d’una transcripció de l’acord plenari de 1 i un informe del tècnic municipal de 1993 en el que s’analitza el contracte de l’aigua i la propietat de la infraestructura.

 

Amb este panorama, des de la corporació han dedicat els últims anys a estudiar possibles sistemes de gestió de l’aigua, visitar pobles amb experiències molt diverses i assistir a cursos de formació abans de prendre una decisió. De forma addicional, es va encarregar un estudi a l’empresa PW Advisor per tal que procedira a la liquidació del contracte amb Aigües de València i determinara quines són les alternatives més idònies per al municipi de Godella.

 

L’estudi de PW Advisor

Abans d’explicar quines són les alternatives pel que fa al servei d’abastiment, donarem algunes pinzellades aportades per l’empresa PW Advisor al seu estudi.

 

El municipi de Godella no compta actualment amb cap font de captació pròpia. L’aigua que s’abasteix al poble procedeix fonamentalment des de la xarxa d’alta de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI) i, en menor mesura del Pou Creu de Gràcia, amb un volum d’aigua que oscil·la entre el 8 i l’11%.

 

Este sistema d’abastiment capta l’aigua de la canalització Xúquer-Túria, i la tracta en l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Picassent i Manises.

 

Este sistema està integrat dins del subsistema Burjassot-Coma-Godella-Rocafort. Al nostre municipili correspon un 23,52% del total del volum aportat per la EMSHI.

 

La xarxa de distribució de Godella és mallada, i dins d’ella es distingeixen deu sectors hidràulics. Tots ells, a excepció del que està ubicat al casc urbà, posseeixen comptadors d’entrada i d’eixida, de forma que es controla el consum i es poden realitzar balanços per sector facilitant la recerca de fuites i la gestió de les xarxes.

 

Esta xarxa de distribució té una longitud total aproximada de 56 km, i està formada en la seua majoria per conduccions de fibrociment (47,6%) i polietilè (44%). És destacable el fet que més del 50% de les conduccions tenen més de 25 anys. No obstant això, el rendiment hídric del sistema es troba per damunt del 75%, xifra prou acceptable.

 

Pel que fa als consumidors, segons la informació facilitada per Aigües de València, el número d’abonats a la xarxa d’aigua potable era de 5.298 en 2016, distribuïts de la següent manera: domèstics (91%), industrial (7%) i municipal (2%).

 

La qualitat de l’aigua es garanteix mitjançant una anàlisi complet, cinc de control i nou d’aixeta anualment. Aigües de València ha realitzat les analítiques pertinents des que va finalitzar el seu contracte fins l’actualitat. De fet, durant l’any 2017, l’empresa ha incrementat la freqüència de les analítiques, realitzant dos completes i sis de control. S’ha determinat que els paràmetres de qualitat establerts en la normativa (RD 140/2017, del 7 de febrer, per el que s’estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà) es compleixen folgadament.

 

En Godella, la mitjana del volum d’aigua aportat per habitant i any a la xarxa de distribució durant els darrers quatre anys ha sigut de 110 litres/habitant/any, xifra lleugerament superior a la mitjana estatal i a la mitjana de municipis de grandària similar al nostre.

 

Per últim, la facturació anual mitjana en Godella és de 80€/habitant/ any, inferior a la mitjana estatal, que és de 87€/habitant/any, segons un estudi de AEAS. En Godella, les tarifes d’aigua cobreixen folgadament els costos d’explotació del servei.

 

Comparant l’estructura de costos de la mitjana estatal amb la de Godella, al nostre municipi destaca el pes del cost de la compra del’aigua, que suposa quasi un 50% dels costos totals, mentre que els de personal i energia són baixos. També cal assenyalar que a Godella no s’ha realitzat cap inversió en noves infraestructures durant els últims anys, i el percentatge de facturació destinat a inversions de renovació és prou inferior a la mitjana estatal.

 

Amb totes estes dades sobre la taula, es presenten dos models de gestió possibles: la gestió directa (l’Ajuntament, a través dels seus propis treballadors o mitjançant una empresa pública, prestaria el servei de subministrament d’aigua als veïns i veïnes del poble), o la gestió indirecta (mitjançant un contracte de concessió o un contracte de gestió amb una empresa privada).

 

Gestió directa o gestió indirecta?

Abans de plantejar-nos esta qüestió, hem de partir de la base que, per llei, l’Ajuntament de Godella no pot constituir cap empresa pública ni tampoc mixta per estar immers en un Pla Econòmic Financer, fruit de l’obligatorietat del pagament de les sentències expropiatòries i que romandrà vigent fins l’any 2020.

 

L’estudi de PW Advisor, a més de plantejar quines són les alternatives per que fa al servei de gestió de l’aigua, també exposa els pros i contres de cadascun dels dos possibles models, basant-se en diferents paràmetres.

 

En primer lloc, si parlem dels riscos d’explotació, en el cas de la gestió directa és el propi Ajuntament qui els assumeix, no tenint garantit que, en condicions normals de funcionament, vaja a recuperar les inversions realitzades ni a cobrir els costos. No obstant, segons l’informe, la diferència actual entre ingressos i costos deixa un saldo positiu de 288.371€. En la gestió indirecta existeix una transferència del risc operacional de l’Administració a l’empresa concessionària.

 

Respecte a la capacitat d’endeutament, en la gestió directa s’ha de tindre en compte que, degut a la diferència de períodes de cobros i pagaments, el servei no genera suficient fluix de caixa com per a fer front a les inversions necessàries de primera implantació sense recórrer a algun tipus de finançament durant els primers anys.

 

En el cas de la gestió indirecta, estes inversions podrien ser més fàcilment assumibles per l’empresa privada. Pel que fa a la reinversió d’ingressos en el servei, en el cas de gestió directa l’Ajuntament té potestat per reinvertir el benefici en la millora del servei o plantejar una reducció de taxes als abonats.

 

En el cas de la concessió, el benefici del servei, un cop descomptat el cànon variable, recau sobre l’empresa privada. Així i tot, el sistema tarifari sempre és competència de l’Ajuntament.

 

La contractació d’obres i serveis en el cas de la gestió directa ha de seguir el procediment de la contractació administrativa, que per la seua lentitud suposa un desavantatge respecte a la contractació privada, que a més permet optar a preus més competitius. El mateix succeeix amb la contractació y gestió del personal. En termes econòmics, estes dos contractacions són més avantatjoses en el cas de la concessió i presenten una major flexibilitat. Dels serveis tècnics i equipaments especialitzats hauria de fer-se càrrec l’Administració en cas de gestió directa, mentre que en la indirecta s’encarrega la pròpia empresa, generalment amb mes recursos tècnics.

 

Els plans de gestió, manteniment i protocols d’actuació s’haurien d’executar mitjançant els procediments administratius en el cas de gestió directa. I pel que fa a la indirecta, es podria millorar la qualitat del servei i la percepció de la mateixa per part dels ciutadans gràcies a comptar amb el suport d’una gran estructura empresarial.

 

Per últim, considerant els aspectes socials, s’imposa clarament la gestió directa. S’ha de tindre present la importància del servei d’abastiment d’aigua potable com a dret humà i bé de primera necessitat. Per al compliment efectiu d’este dret humà és essencial que el model tarifari i de gestió estiga orientat cap a eixe objectiu social per damunt de visions economicistes.

 

En este sentit, la gestió directa proporciona una major transparència i responsabilitat front a la gestió indirecta, a més d’una major proximitat i una major facilitat de realització de campanyes per promoure l’estalvi i l’eficiència.

 

La gestió indirecta, per contra, podria permetre una major modernització del servei, mitjançant l’aportació de finançament privat i el ‘saber fer’ dels gestors privats especialitzats. Els coneixements tècnics de la concessionària repercutiran positivament en la qualitat del servei.

 

D’altra banda, els procediments d’una empresa privada són més flexibles que els de la gestió pública, amb la qual cosa es poden resoldre determinades situacions de manera més àgil.

 

La decisió, a ple

Un cop redactats els plecs tècnics per a la gestió del servei, estos hauran de ser aprovats en el ple.

 

Quina opinió tenen els partits?

 

PP

Es discuteix si la gestió del subministrament de l'aigua a Godella ha de realitzar-se mitjançant una gestió directa per part de l'Ajuntament o mitjançant una gestió indirecta, i davant aquesta discussió el Partit Popular es pregunta: està preparat l'ajuntament de Godella per a realitzar una gestió eficaç del subministrament de l'aigua a tots els veïns del municipi? està preparat l'ajuntament de Godella per a atendre les reparacions urgents i les necessitats dels veïns? està preparat l'ajuntament de Godella per a assumir les escomeses i obres necessàries que milloren el servei en matèria d'aigua? deu l'ajuntament de Godella suportar noves contractacions per a gestionar el subministrament d'aigua al municipi? Davant totes aquestes qüestions el Partit Popular de Godella entén que no hem de preguntar-nos si volem una gestió directa o indirecta en matèria de subministrament d'aigua sinó si volem una gestió eficaç en aquesta matèria i, ara com ara, l'ajuntament de Godella no està preparat per a atendre les necessitats veïnals en aquesta matèria. Assumir la gestió de l'aigua suposaria un cost inassumible per a les arques municipals el que comportaria més despeses i sobretot mes impostos suportats per les butxaques dels contribuents, i tot açò sense millorar el servei actual, sinó tot el contrari, empitjorant el temps de resposta davant les necessitats i problemes que es plantejaren diàriament. Des del Partit Popular apostem per que la gestió de l'aigua es realitze de manera eficaç per qui disposa dels mitjans necessaris per a la prestació del servei i per a atendre amb eficàcia i rapidesa les demandes de tots els veïns del municipi.

 

COMPROMÍS

Compromís és partidari d’una gestió pública directa de tots els serveis públics, sempre que esta siga eficient i garantisca un bon servei, perquè volem una gestió pública d’èxit. En Godella prestem amb personal propi una gran part dels nostres serveis, però la gestió directa de l’aigua és un tema prou complicat ara per ara. En primer lloc, perquè venim d’un contracte centenari i tenim encara molts interrogants sobre este servei, i en segon lloc perquè Godella està limitada per un Pla econòmic i Financer que ens impossibilita crear empreses públiques o mixtes. Amés ara no disposem de la capacitat inversora, ni dels recursos humans i materials necessaris. Per això considerem que en estos moments hem d’anar a una gestió indirecta absolutament controlada per una comissió de seguiment del contracte formada per personal polític i per la ciutadania en la qual l’empresa adjudicatària rendisca comptes i on el director del contracte ens faça arribar tota la informació necessària per a, en un futur no molt llunyà, poder prestar este servei de manera directa. També considerem que el sistema tarifari ha de ser progressiu i ha d’incloure criteris socials i mediambientals. Creguem que hem de tendir a un mateix sistema de gestió del cicle integral de l’aigua, que inclou abastiment i clavegueram i en este segon servei tenim un contracte que acaba en l’any 2033. Comarcalment estem estudiant com prestar de manera mancomunada el servei de l’aigua, perquè així els costos de serveis tècnics i equipaments especialitzats, de personal, de manteniment d’infraestructures, etc... serien més viables.

Per tant apostem per una gestió púbica però en el moment oportú.

 

PSPV PSOE

El contracte de subministrament d'aigua potable a Godella està caducat des de fa 6 anys. Contracte històric (més de 90 anys) amb aigües de València, que hauríem d'haver resolt fa anys. El PSOE va proposar i va preparar un plec de condicions per a licitar aquest contracte, incorporant un pla d'inversions per a instal·lar la xarxa de pluvials que necessita Godella. En el seu moment no va obtenir el recolzament suficient en el grup de govern per a portar-ho al Ple municipal. A dia d'avui, existeixen dos possibles models sobre la taula:

 

1. La gestió directa (remunicipalització del servei), ara no és possible perquè no complim les condicions imposades per l'Estat (aquesta limitació es mantindrà almenys els pròxims tres anys). Som ferms defensors de la gestió directa dels serveis i ho hem reafirmat amb la remunicipalitzció de l'agència tributària, i el manteniment de la gestió directa en esports, serveis socials, educació; però entenem que aquesta postura no pot posar en risc la qualitat del servei que es dóna, ni l'equilibri econòmic de la hisenda pública.

 

2. La concessió de la gestió (gestió indirecta) l'ideal seria licitar la concessió per un mínim de 15 anys, incorporant inversions en infraestructures del cicle integral de l'aigua, que necessitem para, limitar de manera permanent i eficaç els riscos d'inundacions que patim de manera puntual (considerem que és la millor opció). Una alternativa acceptable d'aquesta opció, licitaria per un període entre 5-8 anys (5 més 3 de pròrrogues anuals): garantint la qualitat del servei, el control del preu i escometent les actuacions necessàries per a millorar les infraestructures.

 

CIUTADANS

La gestió de l'aigua en l'Ajuntament de Godella ha irromput dins de l'agenda política del nostre municipi, no sense crear certes discrepàncies. Des de Ciutadans considerem que la gestió dels recursos funciona, si existeix un equilibri entre ingressos i despeses i, sobretot, si existeix satisfacció per part dels usuaris. L'única cosa que declina la balança entre la gestió directa i indirecta és la qualitat del servei prestat.

 

Abordant el tipus de gestió per al subministrament d'aigua en l'ajuntament de Godella, Ciutadans ha analitzat la rigorosa anàlisi presentada per l'empresa especialitzada en gestió d'aigua, on es contemplen les diferents situacions a les quals es pot enfrontar l'Ajuntament, tant si escull la gestió directa, com la indirecta. I el que ha quedat clar, és que existeix, en l'actualitat, una impossibilitat manifesta a qualsevol indici de gestió de l'aigua per part de la nostra administració. I dir el contrari seria guiar-se pel dogmatisme, deixant de costat el balanç de gestió, passat i futur. En l'actualitat, la nostra administració no està preparada per a assumir el servei de subministrament d'aigua. Ciutadans és favorable a continuar amb una gestió indirecta, açò sí, amb un contracte actualitzat, amb major pes de les clàusules socials, i amb major determinació de l'ajuntament en el control, seguiment i fiscalització de les accions de l'empresa adjudicatària.

 

CANVIEM ENTRE TOTS

La gestió pública de serveis bàsics té efectivitat econòmica, solidària, mediambiental i és de vital importància per a la nostra salut. Entre tots hem de garantir aquests serveis i drets de la ciutadania. L'aigua com ben comú no pot considerar-se un negoci especulatiu i ha de gestionar-se de forma transparent i participativa. Recordem alguns casos de corrupció en els quals s'ha vist embolicada la seua gestió: Emarsa, Pokémon, Lezo, Púnica. Ciutats i municipis de tot el món i governs de diferents tendències ja estan apostant per açò: Medina Sidonia, Terrassa, Còrdova, Zaragoza, Quebec o París són exemples on han recuperat les seues competències amb resultats positius. A Godella després de 100 anys en mans d'una empresa privada i amb el contracte finalitzat (amb la pèrdua econòmica i la inseguretat jurídica que açò suposa), no hem de perdre més temps a actuar.

Els beneficis són múltiples: millora del servei i la qualitat de l'aigua, estalvi en la factura i el consum, transparència, participació, mesures socials efectives que garantisquen el dret humà a l'aigua, gestió directa de corts de subministrament, reducció de residus o re-inversió en el municipi. Degut la situació econòmica precària de Godella per la mala gestió econòmica i urbanística de les últimes dècades i a les pressions d'aquestes grans companyies pot ser un procés llarg i complicat, però possible i favorable si es té voluntat real d'aconseguir-ho. Per açò, Canviem Godella aposta per la gestió pública de l'aigua, perquè és part de la nostra vida, del que som, de la nostra salut, del nostre entorn i de com ens relacionem. Per açò cal cuidar-la.

 

ESQUERRA UNIDA

Esquerra unida sols recolzarem la gestió pública. Perquè és possible i perquè l’aigua és un dret humà essencial que com la sanitat o l’ensenyança, no pot sotmetre’s al benefici econòmic de cap empresa privada. Donat que la legalitat actual impedeix que l’ajuntament s’encarregue directament del servei, EU proposem la creació d’una entitat pública empresarial que sí pot contractar personal, demanar finançament i que tal com afirma l’estudi realitzat, seria rendible econòmicament. en maig de 2020, quan acabe el Pla Econòmic i Financer de l’expropiació del Bovalar, podrà constituir-se, pel que tenim un escàs any i mig per crear la comissió que ha de desenvolupar-la i enllestir la seua posada en funcionament. Probablement, resultarà necessari contractar algunes parts del servei, com les analítiques o les reparacions 24 hores, però allò que ens sembla fonamental i prioritari és que l’ajuntament recupere la gestió, ja que sols així podrem conèixer veritablement com funciona el servei, tindre medis, personal, modernitzar la xarxa, introduir sistemes d’estalvi, un nou sistema tarifari…

Postergar la remunicipalització en base a futurs hipotètics o altres qüestions, són excuses. És manca de coherència, de valentia política o potser de ganes de treballar. Perquè és possible recuperar la gestió de l’aigua en un curt termini, no donarem suport a cap contracte que dure més del temps necessari per a posar en marxa l’empresa pública. No podem tornar a la gestió privada que ens ha deixat un subministre car i deficient.

Si volem un servei universal i transparent, basat en criteris socials i mediambientals, hem de triar la pública.

  • Pros i Contres de cada model de gestio